L A U R A


P H A N


Untitled (The Woods) 2013.
Conte and charcoal on mylar.